251 091 411
general terms and conditions

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel Sportovního areálu Radlice, SK Motorlet Praha, spolek, se sídlem Radlická 298/105, 150 00 Praha 5, IČ 00538663, e-mail: motorlet@sk-motorlet.cz, tel.: 251091410 (dále jen „Areál“), vydává tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“):

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží a služeb nabízených Areálem a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Areálu a jeho zákazníků

2. Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem (jak je specifikován níže), které jsou uvedeny na internetové adrese (http://www.sk-motorlet.cz/) a současně na recepci Areálu.

II. Prodej zboží a služeb v obchodních prostorech Areálu

1. Aktuální nabídka zboží a služeb Areálu, včetně cen za dané služby a zboží, je k dispozici v obchodních prostorech Areálu na adrese: SK Motorlet Praha, spolek, Radlická 298/105, 150 00, Praha 5 a současně na internetové adrese Areálu.

2. Areál může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován.

3. Zákazník má možnost za zboží a služby platit prostřednictvím hotovosti, platební kartou, benefitními zaměstnaneckými poukazy v papírové či elektronické formě (např. volnočasové poukázky Sodexo a další), a prostřednictvím benefitních programů (např. Multisport, Active pass a další), podmínky využívání těchto benefitů si stanovuje aktuálně a zveřejňuje v prostorách Areálu a na webových stránkách.

III. Zákaznický účet, depozit, členství, permanentka

1. Zákazník si může u Areálu založit zákaznický účet. Zákaznický účet bude Zákazníkovi zřízen po vyplnění registračního formuláře, a to s ohledem na povinná pole, a předání/doručení tohoto formuláře Areálu. Zákaznický účet – registraci lze také zřídit online potvrzením aktivačního e-mailu.

2. Vklad na Deposit se provádí úhradou v hotovosti, platební kartou na pokladně Areálu nebo prostřednictvím platební brány. Vklad na Deposit není možné učinit prostřednictvím benefitních poukazů. Deposit lze využít k úhradě vstupu na bazén a haly a nákupu sportovních potřeb na recepci. Dle výše dobitého kreditu v částce 1000 Kč a vyšší, v částce 3000 Kč a vyšší, v částce 6000 Kč a vyšší nebo v částce 10000 Kč a vyšší je Zákazník přiřazen do předem definované zákaznické skupiny poskytující slevové benefity na vybrané zboží a služby dle aktuálního ceníku Areálu. Přiřazení odpovídající depositní skupiny se řídí vždy dle výše posledního vkladu na účet a zbývající nevyčerpaná částka na zákaznickém účtu je přiřazena do dané slevové skupiny. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu. O aktuální výši Depositu na zákaznickém účtu se může Zákazník informovat také v Areálu, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu.

3. Vložený deposit je Zákazník povinen vyčerpat nejpozději do 12 měsíců, počítáno od okamžiku vložení příslušného Depositu. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost vloženého Depositu. Platnost depositu je možno prodloužit vložením další finanční částky, min. 300 Kč. Celá zbývající výše Depositu bude přiřazena do slevové skupiny dle výše vkladu. Zakoupený Deposit není možné směnit zpět na peněžní prostředky a jakkoli vracet, to platí také v případě zrušení zákaznického účtu.

4. Areál umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu permanentky do bazénu a k rezervaci sportovišť. Areál může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. Dále Areál může vyloučit některé z forem úhrady za služby. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu, kde si lze ověřit platnost permanentky nebo se může Zákazník informovat také v Areálu, a to po předložení příslušné permanentní karty vztahující se k danému účtu.

5. Zakoupenou permanentku je Zákazník povinen vyčerpat do stanoveného data platnosti, které je Zákazníkovi sděleno při nákupu permanentky. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost permanentky. Platnost permanentky není možné prodloužit. Ve výjimečných případech na základě písemné žádosti klienta na e-mail motorlet@sk-motorlet.cz s odůvodněním a prokázáním vážného důvodu může být platnost permanentky prodloužena.

6. Zákazník má možnost vstupovat na svůj zákaznický účet přes webové rozhraní na adrese https://rezervace.sk-motorlet.cz:18443/ a prostřednictvím mobilní aplikace. Po přihlášení, které se uskuteční zadáním platného uživatelského jména a hesla, má Zákazník možnost rezervovat a případně i zakoupit permanentku do bazénu. Dále je možné v zákaznickém účtu přes webové rozhraní administrovat zadané kontaktní údaje. Jestliže bude mít Zákazník jakékoli problémy s přihlášením na svůj zákaznický účet či s rezervací, informuje o této skutečnosti bezodkladně recepci Areálu.

IV. Nákup služeb prostřednictvím přímé úhrady od zaměstnavatele

1. Areál umožňuje zákazníkům nákup služeb také přímou úhradou za služby, poskytovanou zaměstnavatelem, na základě vystavené faktury. Konkrétní podmínky pro využití služeb stanoví Areál. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován.

V. Rezervace

1. Zákazník si může rezervovat aktivity Areálu (dále jen „Rezervace“), pokud má u Areálu zřízen zákaznický účet.

2. Rezervaci je možné učinit osobně na recepci Areálu a/nebo přes webové rozhraní po přihlášení do zákaznického účtu a/nebo telefonicky (po provedení ověření identifikace Zákazníka).

3. Rezervace se považuje za závaznou objednávku dané služby.

5. Areál stanoví storno poplatky následovně: Pokud Zákazník zruší svou rezervaci více než 12 hodiny před zahájením aktivity, není mu účtován storno poplatek. Tento poplatek je splatný spolu s další rezervací klienta na pokladně, nebo stržen z depozitu. Pokud má Zákazník 3 nezaplacené storno poplatky, jeho účet bude zablokován a bude odblokován až po uhrazení dlužné částky.

6. Rezervace může být zrušena telefonicky na kontaktním telefonním čísle Areálu, osobně na recepci Areálu či elektronicky přes klientský účet. Ve všech přípustných formách storno rezervace je případně storno poplatek účtován.

VI. Prodej zboží a služeb přes internet

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Areálu jsou považovány za závazné. Podáním objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem a těmito Obchodními podmínkami, a že s obojím souhlasí.

2. Objednávka je závazným návrhem kupní smlouvy či smlouvy na dodání služby (dále jen „Smlouva“). Smlouva vzniká přijetím objednávky, které je zasíláno Areálem automaticky na e-mail Zákazníka a zároveň je uloženo v databázi Areálu.

3. Smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce.

4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí, uvedených v příslušném formuláři, který se automaticky zobrazí na internetové stránce související s koupí konkrétního zboží či s dodávkou konkrétní služby podle výběru Zákazníka. Místem dodání zboží je adresa Areálu. Vlastnické právo ke zboží přechází na Zákazníka jeho převzetím od Areálu po zaplacení kupní ceny včetně případné daně z přidané hodnoty.

5. Před zasláním objednávky Areálu je Zákazníku umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Zákazník společnosti kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

6. Smlouvy jsou po svém uzavření Areálem archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze tomuto Areálu. Zakoupené zboží si může Zákazník vyzvednout osobně na recepci Areálu, případně mu může být doručeno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě, že si objednané zboží Zákazník nepřevezme do šesti dnů od jeho zakoupení, pokud bude zboží připraveno Areálem k odběru, má Areál právo odstoupit od Smlouvy.

Platební podmínky

V internetovém obchodu (e-shopu) Areálu existují následující volby způsobu platby za kupované zboží nebo služby: Platební kartou

Odstoupení od smlouvy

1. Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí objednaného zboží. V případě, kdy je předmětem Smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta dle předchozí věty ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je třeba, aby Zákazník o svém odstoupení od smlouvy Areál informoval, a to formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na kontaktní adresu Areálu, nebo e-mailovou adresu: motorlet@sk-motorlet.cz nebo jiným vhodným způsobem (osobně v Areálu). Odstoupení od smlouvy je možné učinit i v poslední den čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy.

3. Pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy, vrátí mu Areál bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, částku zaplacené kupní ceny za zboží, vč. DPH. Pro vrácení platby Areál použije stejný platební prostředek, který použil Zákazník pro provedení počáteční transakce, pokud Zákazník v odstoupení od smlouvy neuvede jinak. Pro vrácení platby, kterou Zákazník provedl prostřednictvím platební karty, se použije platební prostředek, který Zákazník uvedl v odstoupení od smlouvy. V žádném případě tím Zákazníkovi nevzniknou další náklady.

4. Platbu Areál Zákazníkovi vrátí po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li Zákazník, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

5. V případě odstoupení od smlouvy Zákazník vrátí Areálu zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, bez známek opotřebování, pokud možno včetně originálního obalu a ve stavu, v jakém zboží převzal. Zákazník bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Areálu bude nekompletní anebo bude ušpiněno, poškozeno, opotřebováno, částečně spotřebováno či jinak znehodnoceno, vzniká tím Zákazníkovi odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží. Areál má v tomto případě nárok na započtení škody vzniklé na zboží oproti hodnotě finanční částky, která má být Zákazníkovi z titulu odstoupení od smlouvy vrácena.

6. Zákazník nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Tyto náklady nese Zákazník rovněž v případě, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Zákazník bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašle zboží zpět na kontaktní adresu Areálu nebo předá osobně na recepci Areálu.

8. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Zákazník odešle Areálu zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu (e-shopu) Areálu a právním řádem platným v ČR.

2. Reklamační řád internetového obchodu (e-shopu) Areálu je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.

Ostatní ustanovení

1. Areál si neúčtuje žádný poplatek za použití prostředků komunikace na dálku.

2. Ceny uváděné u jednotlivých druhů zboží/služeb jsou platné k okamžiku odeslání objednávky Zákazníkem Areálu.

3. Areál má právo na odstoupení od smlouvy v případě vyprodání či nedostupnosti objednaného zboží. V případě, že předmětné zboží již Zákazník uhradil, bude mu kupní cena vč. DPH vrácena převodem na účet, ze kterého bylo zboží uhrazeno.

4. Odesláním elektronické objednávky Zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně DPH, přepravného či poštovného), uvedenou v katalogu internetového obchodu (e-shopu) Areálu.

VII. Ochrana osobních údajů

1. Při zpracování osobních údajů se Areál řídí nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které je účinné od 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Prohlášení o zpracování osobních údajů je k dispozici v sekci „GDPR“ na adrese sk-motorlet.cz/rezervace:18443/

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky Areálu jsou účinné od 1. 10. 2020 a jsou k dispozici na recepci Areálu a na internetových stránkách Areálu.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Provozovatel Sportovního areálu Radlice, SK Motorlet Praha, spolek, se sídlem Radlická 298/105, 150 00 Praha 5, IČ 00538663, e-mail: motorlet@sk-motorlet.cz, tel.: 251091410 (dále jen „Areál“ nebo „prodávající“), vydává s účinností od 1. 10. 2020 tento reklamační řád pro účely prodeje zboží (dále jen „Reklamační řád“):

I. Všeobecná Ustanovení

1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek Areálu. Reklamační řád stanovuje postup při reklamaci zboží či služeb zakoupených v rámci internetového prodeje.

2. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu, mají přednost před definicemi pojmů v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, použije se definice pojmu uvedená v Obchodních podmínkách. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačním řádu či Obchodních podmínkách se vykládají ve významu podle platné právní úpravy České republiky.

3. Zákazník (dále také jako „kupující“) je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží či služby.

SK Motorlet Praha, spolek, provozovatel

II. Reklamace

1. Prodávající odpovídá za vady zboží nebo služeb, které se projeví v zákonné záruční době, která počíná běžet ode dne převzetí zboží či poskytnutí služby (dále též jen jako „záruční doba“, „záruka“ nebo „doba odpovědnosti za vady“).

2. Dojde-li ke zrušení sportovní akce, na které si zákazník již zakoupil vstupenku, bude Zákazníkovi vráceno vstupné na základě zákazníkem uplatněné řádné reklamace.

3. Podmínkou platnosti záruky je, aby kupující v době jejího trvání a bez odkladu po zjištění vady zahájil reklamační řízení a vytkl vadu, kterou na zboží/službě shledal.

4. Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit doklad o koupi zboží/služby nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu.

5. Místem uplatnění reklamace je Sportovní areál Radlice, přičemž reklamaci je možné uplatnit osobně v Areálu nebo poštou či emailem.

6. Záruka se nevztahuje na vady, na které byla poskytnuta sleva.

7. Tímto Reklamačním řádem nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Práva z vadného plnění je nutno uplatnit v souladu s příslušnými právními předpisy.

8. Uplatní-li kupující reklamaci a vytkne tak prodávajícímu vady na zboží/službě, sepíše o tom prodávající zápis, který obsahuje datum zahájení reklamačního řízení, specifikaci zboží/služby, označení vadné vlastnosti, způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím, termín vyřízení reklamace.

9. Kupující má právo na řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít.

10. Reklamační řízení musí být ukončeno do 30 dnů ode dne jeho zahájení, a to včetně odstranění vady, jejíž reklamace byla uznána, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Reklamační řízení musí být ukončeno vydáním rozhodnutí o reklamaci, ve kterém bude datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

11. Na dárky a bonusy, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatnit reklamaci.

SK Motorlet Praha, spolek, provozovatel

Pokyny pro návštěvníky sportovního areálu Radlice

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

1. Obecná ustanovení

a) Tento provozní a návštěvní řád (dále jen „Řád“) určuje závazná pravidla provozu sportovního areálu Radlice (dále jen „Areál“) a pravidla chování uživatelů a návštěvníků Areálu. V Areálu je k dispozici krytý a venkovní bazén, víceúčelová sportovní hala, nebytové prostory za účelem sportovní a regenerační činnosti, administrativní nebytové prostory a venkovní zahrada.

b) Provozovatelem Areálu je Sportovní klub Motorlet Praha, spolek, se sídlem Radlická 298/105, Praha 5 – Radlice, 150 00, tel. 251 091 411, e-mail motorlet@sk-motorlet.cz, webové stránky www.sk-motorlet.cz, registrovaný u MV ČR pod č. j. VSP/1-231/90-R (dále jen „Provozovatel“)

c) Účelem Řádu je zajištění provozu Areálu, zajištění bezpečnosti a zdraví návštěvníků, ochrany majetku v Areálu, ochrany veřejného pořádku při provozu Areálu a konání sportovních nebo společenských akcí a vytvoření optimálních podmínek pro volnočasové, tréninkové, závodní a další aktivity v Areálu.

2. Návštěvní řád

a) Vstup

a. Sportovní činnost v Areálu je dovolena pouze v provozní době s platnou vstupenkou či jiným účetním dokladem vydaným Provozovatelem.

b. Každý návštěvník svým vstupem do prostoru Areálu bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto Řádem a zavazuje se jej dodržovat a dbát pokynů zaměstnanců Areálu.

c. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit rozsah využívání jednotlivých sportovišť v provozních hodinách pro veřejnost. O takovém omezení bude návštěvník vyrozuměn a je mu zakázáno do těchto uzavřených sportovišť vstupovat či jakýmkoliv způsobem narušovat průběh akcí konaných na těchto sportovištích.

d. Při využití plné kapacity sportovišť může být vstup dalších návštěvníků omezen nebo uzavřen. Po uvolnění kapacity se sportoviště může opět otevřít.

e. Vstup na venkovní plochy je návštěvníkovi povolen pouze v provozních hodinách a v určeném období stanovené Provozovatelem.

f. Návštěvník může v provozních hodinách bistra v 1. patře Areálu využívat tuto službu bez zakoupení vstupenky na příslušné sportoviště.

g. Návštěvník bez zakoupení vstupenky se může dále pohybovat v prostorách určených pro diváky (hlediště haly a bazénu) jen za souhlasu uživatele sportoviště nebo Provozovatele.

h. Provozní doba Areálu se řídí dle aktuálně platné provozní doby uvedené na webových stránkách nebo v prostorách Areálu.

b) Práva a povinnosti návštěvníka

a. Návštěvník se ve vlastním zájmu chová a pohybuje ve společných prostorách tak, aby nezpůsobil sobě, druhým osobám, ani majetku Provozovatele žádnou škodu.

b. Návštěvník je povinen se převlékat a odkládat své osobní věci pouze v prostorách k tomu určených.

c. Využívání sportovišť a služeb s tím souvisejících je možné pouze v řádném oblečení a výbavě určené pro danou sportovní činnost. V opačném případě nebude návštěvníkovi umožněn vstup na sportoviště.

d. Návštěvník si ve vlastním zájmu nenechává své věci volně přístupné a bez dozoru.

e. Peníze a cenné předměty jsou návštěvníci povinni ukládat v trezoru v prostorách šaten nebo na recepci. Předměty nalezené v prostorách Areálu je nálezce povinen odevzdat na recepci, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.

f. V případě úrazu, nevolnosti či jiné mimořádné události návštěvníka je nezbytné okamžitě vyrozumět pracovníka Provozovatele, který je povinen tuto situaci bezprostředně řešit a poskytnout první pomoc. Ošetřovna se nachází v prostorách plaveckého bazénu vyhrazených pro plavčíka a je řádně označena. Lékárnička je k dispozici na recepci Areálu. Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastním neopatřením či nedbalostí nebo při nedodržování provozního řádu, nenese Provozovatel odpovědnost.

g. Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu, mohou návštěvníci uplatnit na recepci nebo přímo u Provozovatele prostřednictvím e-mailu motorlet@sk-motorlet.cz

h. Je zakázáno chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.

i. Je zakázáno do Areálu vodit nebo přinášet jakákoliv zvířata vyjma vodících a asistenčních psů.

j. Je zakázáno vjíždět nebo vnášet do Areálu cyklistické kolo nebo se v Areálu pohybovat na kolečkových bruslích, skateboardech či koloběžkách.

k. Je zakázáno vnášet do Areálu skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.

l. Je zakázána jakákoliv manipulace s energetickými rozvody a s jiným technickým zařízením Provozovatele.

m. Je zakázáno kouřit v celém Areálu.

n. Je zakázáno rozdělávat v Areálu a jeho okolí oheň či vstupovat do Areálu s otevřeným plamenem.

o. Je zakázán vstup návštěvníkům postiženým jakoukoliv nemocí ohrožující své zdraví a zdraví jiných osob využívající sportoviště, dále pak osobám nacházejících se v karanténě pro výskyt infekce.

p. Zákaz vstupu se rovněž týká osob ve znečištěných oděvech a pod vlivem alkoholu, či jiných toxických a psychotropních látek.

q. Vstup do Areálu může být odepřen také osobám, které jakkoliv narušují pořádek, bezpečnost a čistotu Areálu či je jejich chování v rozporu s mravními a společenskými zásadami.

r. Je zakázáno vnášet a konzumovat potraviny a nápoje včetně užití vlastních spotřebičů v celém Areálu.

c) Vyloučení/opuštění Areálu

a. Z Areálu může být bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník v případě, když neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků Provozovatele nebo přes napomenutí poruší ustanovení tohoto Řádu. Opakované porušení Řádu může být stíháno podle stupně provinění jako přestupek nebo přečin a může být povolána městská nebo státní policie.

b. Při odchodu je návštěvník povinen odevzdat všechny zapůjčené věci (klíče od skříňky, permanentku, plavecké pomůcky apod.). Ztrátu nebo svévolné poškození zapůjčených věcí je povinen zákazník uhradit ve výši nákladů na pořízení věcí nových.

c. Návštěvník je dále povinen v případě zaviněného znečištění kteréhokoliv prostoru v Areálu uhradit veškeré náklady na uvedení zařízení do původního stavu, přičemž se výše úhrady řídí určením odpovědného pracovníka Provozovatele.

3. Provozní řád

a) Provoz krytého a venkovního bazénu

a. Návštěvník nesmí vstupovat ve venkovní obuvi, případně obuvi nečisté do prostor šaten, sprch, bazénu a jeho hlediště.

b. Vstup do bazénu dětem do 1 roku není povolen. Děti ve věku 1 až 3 roky mohou do bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumou či ve speciálních plenách určených do vody.

c. Dětem do 10ti let je dovolen vstup do plaveckého bazénu pouze v doprovodu osoby starší 18ti let. Při organizovaném plavání odpovídá za její účastníky jejich dozor. Vstup dítěte opačného pohlaví, než je pohlaví doprovázející dospělé osoby, je povolen do stejné šatny do 8let věku dítěte.

d. Vstup do hloubky 1,2m není doporučen dětem do 6ti let v případě, že jsou neplavci.

e. Bazén nebo některé dráhy jsou v určitých hodinách vyhrazeny školám, organizacím nebo jiným subjektům. Rezervované dráhy jsou označeny nápisem. Po tuto dobu je v této části bazénu plavání veřejnosti zakázáno.

f. Doba pobytu na bazénu začíná vstupem přes turniket a označením čipové karty a končí odchodem přes turniket a označením čipové karty. Pokud návštěvník překročí dobu vymezenou pro pobyt v plaveckém bazénu, je povinen doplatit za překročenou dobu částku stanovenou ceníkem.

g. Návštěvník bazénu používá plavky, které jsou čisté a musí odpovídat zásadám slušnosti. Ve spodním prádle je vstup do bazénu zakázán. Je doporučeno používat plážovou obuv do mokrých prostor. Delší vlasy je návštěvník povinen svázat gumičkou.

h. Návštěvník je povinen z hygienických důvodů v prostorách sprch se umýt mýdlem a řádně osprchovat bez plavek před vstupem do bazénu.

i. Je zakázáno vstupovat do bazénu bez předchozí očisty celého těla, plivat na podlahu a do vody, vyplachovat si ústa a nos v bazénu, močit do bazénu, používat před koupáním mastných krémů, znečišťovat prostor Areálu.

j. V prostorách sprch je zakázáno používat jakékoliv holící přístroje.

k. Z prostor sprch do šaten je návštěvník povinen vstoupit osušen. Ždímání plavek je povoleno pouze v prostorách sprch. Návštěvník má možnost použití vysoušečů, kterou jsou k dispozici v sušárnách. Doba vysoušení vlasů se započítává do doby platnosti vstupenky.

l.. Je zakázáno rušit klid ostatních návštěvníků v prostorách plaveckého bazénu.

m. Je zakázáno vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé do vody, běhat po ochozech a skákat z ochozů jako i jiných tomu neurčených míst.

n. Dále je zakázáno svévolně používat záchranných pomůcek a vybavení místnosti první pomoci.

o. V hodinách určených pro veřejnost je zakázáno používat potápěčské výstroje (potápěčské brýle a ploutve) či neoprávněně používat záchranné zařízení a předměty první pomoci.

p. Je zakázáno provádět soukromou výuku plavání bez souhlasu Provozovatele.

q. Návštěvník je povinen opustit plavecký bazén s ukončením provozní doby bazénu.

b) Provoz sauny a whirlpoolu

a. Sauna a whirlpool je určena výhradně zdravým osobám. Osoby trpící cévními, srdečními a jinými nemocemi tohoto typu mohou používat saunu pouze po odborné konzultaci s lékařem a výhradně na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

b. Návštěvník je povinen se před vstupem umýt mýdlem a osprchovat se.

c. Do sauny vstupuje návštěvník bez plavek, bot a musí pod sebou při sezení používat na dřevěných roštech ručník nebo prostěradlo.

d. Vstup do whirlpoolu je pouze v plavkách, které musí být čisté a odpovídat zásadám slušnosti.

e. Společná sauna mužů a žen není možná, neboť jsou sauny umístěny v prostorách sprch a jsou oddělené.

f. Každý návštěvník je povinen dodržovat zásady saunování, které jsou vyvěšeny v prostorách sprch.

g. Děti mohou prostory sauny a whirlpoolu používat pouze v doprovodu rodičů či dospělé osoby. Při saunování musí dodržovat polovičních časových limitů dospělých.

h. Do sauny a whirlpoolu je zakázáno vnášet jídlo a pití a konzumovat je.

i. V sauně je zakázáno používat vonné esence, med a jiné přípravky.

j. Do whirlpoolu není dovoleno vnášet plastové nafukovací předměty, plovací desky apod., vyjma záchranných pomůcek pro děti neplavce.

k. V sauně může dojít vlivem vysoké teploty k poškození vnesených předmětů (např. brýle)

c) Provoz víceúčelové haly

a. Rozměry víceúčelové haly jsou 30x17m

b. Víceúčelová hala slouží pouze vybraným druhům sportu a to aerobiku, basketbalu, badmintonu, moderní gymnastice, nohejbalu, tenisu, volejbalu, fotbalu, stolnímu tenisu a jimi podobným.

c. Návštěvník je povinen před vstupem do haly nahlásit svojí přítomnost v recepci Provozovatele, kde obdrží klíček od šatny a skříňky proti záloze 100,- Kč, a to nejdříve 15 min před zahájením pronájmu. Po skončení doby pronájmu oznámí ukončení provozu na recepci Provozovatele, vrátí převzaté klíče od šaten a obdrží zpět zálohu.

d. Vstup do haly do prostor sportoviště je povolen pouze ve sportovní halové obuvi, která není znečištěna a ve sportovním oblečení. Na plochu sportoviště je zakázáno vstupovat ve stejné obuvi, se kterou návštěvník přichází z venku.

e. Návštěvník je povinen dodržovat pronajatý časový rozsah hodin a neomezovat jejich překračováním ostatní jednotlivce či skupiny, které mají pronajatou následující hodinu. Posledních 5 minut pronajaté hodiny je určeno na úklid pomůcek sportoviště.

f. V případě, že návštěvník překročí pronajatý čas, bude návštěvníkovi účtováno 20% hodinové sazby za každých 10 započatých minut.

g. Návštěvník je povinen opustit prostor šaten při poslední provozní hodině daného dne nejpozději 15 minut před ukončením provozní doby Areálu.

h. Děti mohou využívat víceúčelovou halu v doprovodu rodičů, odpovědného trenéra či dospělé osoby.

i. Na hrací plochu je zakázáno vnášet jídlo a pití a konzumovat je, vyjma pití v plastových lahvích.

j. Každý návštěvník je povinen se v prostoru haly chovat tak, aby svým jednáním nepoškozoval majetek Provozovatele. Návštěvník, který je pouze doprovodem či je v pozici diváka, není oprávněn vstupovat na plochu sportovní haly a do prostor sportoviště.

d) Provoz nebytových prostor za účelem sportovní a regenerační činnosti

a. Provoz fitness centra, solária, aerobních sálů, kryosauny a spinningu se řídí samostatným provozním řádem Provozovatelů umístěných v jejich prostorách.

b. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto provozy jsou součástí Areálu Provozovatele, vztahují se na ně obecná ustanovení tohoto Řádu.

e) Venkovní zahrada

a. Venkovní zahrada součástí Areálu Provozovatele, vztahují se na ni obecná ustanovení tohoto Řádu.

f) Důležitá telefonní čísla

Záchranná služba 155

Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy 150

Policie ČR 158

Městská policie 156

Integrovaný záchranný systém 112

Recepce Areálu 251 091 411

Odpovědné osoby za provoz Areálu:

Pavel Ducháček ředitel

Milan Matejka provozní ředitel

g) Závěrečná ustanovení

Tento návštěvní a provozní řád byl schválen Výkonným výborem SK Motorlet Praha dne 29.9.2020 s účinností od 1.10.2020

Současně pozbývá platnosti Provozní řád provozovatele ze dne 1.10.2013.

Návštěvní a provozní řád je závazný pro všechny zákazníky a návštěvníky Areálu.